Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Ekranı
Bu ekranda üniversitemiz bünyesinde istihtam edilecek personelin alımı için verilen ilanları görmektesiniz. İlana başvurmak için ilanının altında yer alan başvur düğmesine tıklamanız gerekmektedir.

İlan : 28.08.2020 Tarihli 4B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Başlangıç : 31.08.2020 00:00:00
Bitiş : 14.09.2020 23:59:00
Durum : Süresi Dolmuş

       KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

              Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın  ''Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2018 KPSS (B)  grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

KOD

ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Farabi Hastanesi Başhekimliği

H01

Hemşire

45

Sağlık Yüksekokulu   Hemşirelik  Bölümü (Lisans) mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

H02

Hemşire

4

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü  mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

L01

Laborant

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

ST02

Sağlık Teknikeri

4

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ATT (Acil Tıp Teknikerliği) Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

ST03

Sağlık Teknikeri

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

ST04

Sağlık Teknikeri

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği Programı Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

RT01

Röntgen Teknisyeni

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

RT02

Röntgen Teknisyeni

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve en az 2 yıl Pet (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazı kullanma tecrübesi bulunduğunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

RT03

Röntgen Teknisyeni

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve üniversite hastanelerinin radyoloji üniteri BT perfüzyon, sanal kolonoskopi, BT anjiyografi, MR spektroskopi, MR perfüzyon ve kardiyak MR işlemlerinde en az 5 (beş) yıl  çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

RT04

Röntgen Teknisyeni

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve üniversite hastaneleri girişimsel radyoloji ünitesi endovasküler serebral anevrizma ve akut inme trombektomi işlemlerinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

DSP01

Diğer Sağlık Personeli

1

Odyoloji Bölümü  (Lisans) mezunu olmak

1

Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin

 güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

 suçlarından mahküm olmamak

3

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

4

Adaylar mezuniyetine göre;  2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

5

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

6

MÜRACAATLAR  31.08.2020-14.09.2020  tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/adresinden yapılacaktır.

7

SONUÇLAR;  ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.

8

4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1

Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası

2

2018 KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

3

Nüfus cüzdanı örneği

4

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

5

Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle

 yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1

Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler

Not 2

*Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları

 kesinlikle kabul edilmeyecektir.  Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare

 tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.