Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Ekranı
Bu ekranda üniversitemiz bünyesinde istihtam edilecek personelin alımı için verilen ilanları görmektesiniz. İlana başvurmak için ilanının altında yer alan başvur düğmesine tıklamanız gerekmektedir.

İlan : Deneme
Başlangıç : 5.03.2021 00:00:00
Bitiş : 26.03.2021 00:00:00
Durum : Süresi Dolmuş

.


İlan : 08.12.2020/22.12.2020 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Başlangıç : 8.12.2020 00:00:00
Bitiş : 22.12.2020 23:59:00
Durum : Süresi Dolmuş

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

 

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

 

KOD

ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Farabi Hastanesi Başhekimliği

H01

Hemşire

26

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (Lisans) mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

H02

Hemşire

1

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Üniversite Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

H03

Hemşire

1

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Üniversite Hastaneleri Beyin Cerrahi Servisinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

L01

Laborant

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Sitogenetik Laboratuvarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

ST02

Sağlık Teknikeri

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) ATT (Acil Tıp Teknikerliği) Bölümü veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastanesi Acil Servisinde en az 3 (üç) yıl çalışmış, Tıbbi KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer) eğitimine katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

ST03

Sağlık Teknikeri

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, Sepsis Adsorpsiyon Kolonu Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimi, Karaciğer Destek Hemoperfüzyon Kolonu Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimine katılmış olmak, MDH Marka A30-A41 Model Portable Video Endoskopi-Bronoskopi Cihazı Kurulum, Kullanım ve Bakım Eğitimi Sertifikasına sahip olmak, Radiometer Kan Gazı Cihazı Kullanım Sertifikasına sahip olmak, Fresenius Medical Care Hemodiyafiltrasyon Cihazı Kullanım Eğitim Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

ST04

Sağlık Teknikeri

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastaneleri Kardiyovasküler Cerrahi ve Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, Ektrakorporeal yaşam destek sistemi (ECMO) kurulumu, prime alınması, hazırlanması ve takibinin yapılması eğitimi almış olmak, MultiFiltrate Cihaz kullanıcı eğitimi almak ve bunu belgelendirmek

Farabi Hastanesi Başhekimliği

ST01

Sağlık Teknikeri

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) Ameliyathane Teknikerliği Programı Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi Başhekimliği

RT02

Röntgen Teknisyeni

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B

SÖZLEŞMELİ ALIM İLANI

 

BAŞVURU ŞARTLARI

1

 

Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2

 

 

 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

3

 

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

4

 

Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Ön Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

5

 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

6

 

MÜRACAATLAR Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

7

 

SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.

8

 

4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1

 

Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası

2

 

 

2018 (Ortaöğretim) / 2020 ( Ön Lisans-Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

3

 

Nüfus cüzdanı örneği

4

 

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

5

 

Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1

 

Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler

Not 2

 

*Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.